PRIVACYVERKLARING BTW NEDERLAND BV, MEI 2019

1 BTW Nederland en uw privacy

BTW Nederland adviseert op het terrein van btw & overdrachtsbelasting. Dit doen wij met toewijding en vanuit persoonlijke betrokkenheid. Wij leggen ons op dat onze advisering in heldere taal en efficiënt moet zijn. Tegen deze achtergrond willen wij ook duidelijk communiceren over hoe BTW Nederland persoonsgegevens gebruikt.

2 Beginselen van de verwerking van uw persoonsgegevens

Om u de best mogelijke vorm van dienstverlening te kunnen bieden, hebben wij bepaalde persoonsgegevens van u nodig. Wij hanteren daarbij de volgende beginselen:

 • De persoonsgegevens die wij van u beheren, zijn van u, niet van ons.
 • Alle verwerkingen van persoonsgegevens toetsen wij aan de geldende privacywetgeving en aan onze eigen waarden.
 • Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk.
 • Wij bewaren uw persoonsgegevens zeer zorgvuldig en in elk geval zolang wij dit verplicht zijn op grond van de wettelijk geldende bewaartermijnen.
 • Wij gaan uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om.
 • Uw persoonsgegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.
 • Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen treffen ter bescherming van uw persoonsgegevens.

3 Welke persoonsgegevens verwerkt BTW Nederland?

Er worden persoonsgegevens verwerkt die u zelf aan ons heeft verstrekt dan wel met uw instemming door een derde partij zoals uw adviseur of accountant, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen.

Door u aan BTW Nederland verstrekt:

 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens, die nodig zijn voor het uitvoeren van de afgesproken dienstverlening.
 • Persoonsgegevens die u aan BTW Nederland verstrekt in het kader van bijeenkomsten of ingeschreven nieuwsbrieven.

Persoonsgegevens ontvangen via onze website en het lezen van nieuwsbrieven:

 • Gegevens aangaande uw bezoek aan onze website.
 • Uw surfgedrag en interesses.

Persoonsgegevens ontvangen uit overige bronnen:

 • Persoonsgegevens ontvangen uit openbare onlinebronnen, zoals bedrijfswebsites en social media platforms, zoals LinkedIn.
 • Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of het Kadaster.

4 Waarvoor gebruikt BTW Nederland uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor specifiek vastgestelde doelen op basis van een rechtmatige grondslag:

 • Het uitvoeren van de afgesproken dienstverlening.
 • Communicatie in het kader van de dienstverlening.
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.
 • Het versturen van nieuwsbrieven.
 • Voor de beveiliging, het gebruik en de verbetering van onze website.

5 Bewaartermijn

BTW Nederland bewaart uw persoonsgegevens in elk geval zolang wij dit verplicht zijn op grond van de wettelijk geldende bewaartermijnen, maar mogelijk ook langer. Indien u aangeeft dat al uw persoonsgegevens na onze dienstverlening moeten worden verwijderd uit ons systeem, dan zullen wij dit direct tot uitvoering brengen.

6 Beveiliging van uw persoonsgegevens

BTW Nederland neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens BTW Nederland toegang hebben tot uw gegevens of dossiers zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding.

Gaat er ondanks onze beveiliging iets mis en heeft dat nadeel voor u, dan informeren wij u daar zo snel mogelijk over.

7 Delen van persoonsgegevens

Eén van de beginselen die wij hanteren bij de verwerking van uw persoonsgegevens, is dat wij uw persoonsgegevens niet aan derden zullen verstrekken. Uw persoonsgegevens geven wij alleen aan anderen als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of als dit nodig is om gemaakte afspraken met u na te komen of de dienstverlening aan u te kunnen uitvoeren. In andere gevallen vragen we altijd eerst uw toestemming.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken, zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. BTW Nederland is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden.

8 Inschakelen partners

Om de afgesproken dienstverlening te kunnen leveren, maken we soms gebruik van zorgvuldig geselecteerde partners. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van BTW Nederland en dus op verzoek en conform instructie van BTW Nederland handelt, zal BTW Nederland de afspraken hoe met uw persoonsgegevens moet worden omgegaan, vastleggen in een (verwerkers)overeenkomst.

9 Uw rechten

U heeft het recht om de gegevens die wij van u in ons bezit hebben in te zien. Wanneer uw gegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, kunt u ons verzoeken om uw gegevens te laten aanpassen of verwijderen. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde wijze van gebruik van uw persoonsgegevens. Een verzoek hiertoe kunt u indienen via een email aan info@btwnederland.nl. U krijgt uiterlijk binnen vier weken een schriftelijke reactie op uw verzoek. Wanneer u van ons geen nieuwsbrieven en/of e-mailberichten meer wilt ontvangen, kunt zich (laten) uitschrijven door ons dit te verzoeken door het sturen van een email aan info@btwnederland.nl.

10 Klachten

U hebt te allen tijde het recht en de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door BTW Nederland in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

11 Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op BTW Nederland en de aan haar gelieerde vennootschappen.

12 Wijzigingen in de privacyverklaring

BTW Nederland behoudt zich het recht voor om de privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of bij te werken. Wijzigingen of aanvullingen vinden plaats in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Wij adviseren u om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. De laatste wijziging is aan het begin van de privacyverklaring vermeld.