In navolging van een arrest van het Hof van Justitie EU uit 2011 heeft Hof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld dat een landbouwer bij de verkoop van percelen grond is opgetreden als ondernemer voor de omzetbelasting. Uit het arrest volgt dat iemand die voor de verkoop van een onroerende zaak werkzaamheden verricht om de percelen bouwrijp te maken initiatieven neemt die niet passen bij normaal beheer van een privévermogen.

In de door Hof Arnhem-Leeuwarden behandelde casus ging het om een voormalige snijbloemenkweker, die de kassen op zijn grond liet slopen en die de gemeente had benaderd om een bestemmingsplanwijziging te realiseren. Volgens het hof heeft de belanghebbende werkzaamheden verricht die zijn te vergelijken met die van een handelaar. Dat tussen de sloop van de kassen, het te koop zetten van de bouwpercelen en de uiteindelijke leveringen een aantal jaren is verstreken vindt het hof niet van belang. Over de levering van de percelen is terecht omzetbelasting afgedragen.

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden | jurisprudentie | ECLINLGHARL20207360, | 14-09-2020