De Europese btw-richtlijn kent een vrijstelling voor medische prestaties. De vrijstelling geldt indien aan twee voorwaarden is voldaan. De dienst moet kunnen worden aangemerkt als medische verzorging en moet worden verricht in het kader van de uitoefening van een medisch of paramedisch beroep.

In antwoord op prejudiciële vragen van het Duitse Bundesfinanzhof heeft het Hof van Justitie EU geoordeeld dat telefonisch gegeven adviezen over gezondheid en ziekte onder deze vrijstelling kunnen vallen. Voorwaarde voor toepassing van de vrijstelling is dat met die adviezen een therapeutische doelstelling wordt nagestreefd. Het hof van Justitie EU heeft verder geoordeeld dat het feit, dat medische verzorging per telefoon wordt verstrekt, niet met zich meebrengt dat de betreffende diensten slechts onder de vrijstelling vallen als er aanvullende vereisten gelden voor de beroepskwalificaties van de verpleegkundigen en medische assistenten die deze diensten verrichten. Wel geldt de voorwaarde dat de diensten van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau moeten zijn als de diensten die worden verricht door andere dienstverleners die gebruikmaken van hetzelfde communicatiemiddel.

Bron: Hof van Justitie EU | jurisprudentie | ECLIEUC2020169, C 48/19 | 12-03-2020