Inlenen van personeel, een hele zorg!


PDF april 2012
Column Rivierenland Business


Uitlenen van personeel

Uitlenen van personeel Ook partijen die nauw samenwerken zijn over hun onderlinge prestaties, bijvoorbeeld het uitlenen van personeel, in beginsel BTW verschuldigd. Daarbij is niet relevant of de afnemer de BTW in aftrek kan brengen. Indien de afnemer inderdaad geen aftrekrecht heeft, dan leidt de BTW tot een kostenver-hoging. Deze situatie doet zich onder meer voor in de zorg, bij verzekeringen en in de non-profit.


Oplossingsrichtingen

Om de kostenverhoging vanwege de BTW te voorkomen, bestaan in beginsel drie oplossingsrichtingen:
1. Kosten voor gemene rekening;
2. Meervoudig dienstverband;
3. Beroep op structurele uitleen.

Voor al deze oplossingsrichtingen geldt dat er bepaalde voor- en nadelen aan zijn verbonden, die moeten worden afgewogen. In de praktijk wordt veel gebruik gemaakt van “kosten voor gemene rekening”. Deze oplossing staat echter in de aandacht van de Belastingdienst, die haar visie op dit leerstuk behoorlijk heeft aangescherpt. Dit betekent opletten om onaangename verrassingen te voorkomen.


Alternatief; Fiscale eenheid

Een ander alternatief is die van de fiscale eenheid. Daarbij vormen de betrokken partijen voor de BTW één ondernemer. Daarmee wordt BTW-heffing over hun onderlinge prestaties, zoals uitleen van personeel, voorkomen. Voor het vormen van een fiscale eenheid, is verwevenheid nodig. Deze verwevenheid moet zich voordoen op organisatorisch, economisch en financieel vlak.

Financiële verwevenheid tussen BV’s betekent meer dan de helft aandelenbelang in de andere BV. Bij stichtingen, die immers geen aandelen kennen, wordt aan de financiële verwevenheid voldaan, als de financiële positie van de ene stichting rechtstreeks afhankelijk is van de financiële positie van de andere stichting. Uit de rechtspraak blijkt dat aan de voorwaarde voor financiële verwevenheid is voldaan, indien een stichting zodanige zeggenschap heeft in de andere stichting, dat zij daarmee de financiële positie van die stichting en hun onderlinge relatie kan bepalen.

Wordt ook aan de andere voorwaarden voldaan, dan zou een fiscale eenheid de oplossing kunnen zijn!


Terug naar het overzichtLogo Detail